Přejít k hlavnímu obsahu

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O HMO MUCHLÁČKA

Kojenecká výživa - Nestlé baby
Milé maminky, pojďte s námi soutěžit o 10 originálních HMO Muchláčků české značky Ababu. Jak soutěžit? Vymyslete vtipnou kombinaci sousloví zkratky HMO a nasdílejte ho s námi do komentářů pod tento příspěvek. My pak vybereme 10 nejoriginálnějších počinů a odměníme vás a  vaše nejmenší  Muchláčkem. Soutěž začíná dnes 4. 9. a končí 11. 9. Těšíme se na vaše příspěvky! Proč zrovna HMO? Tato zkratka vychází z anglického názvu Human Milk Oligosaccharides = 3. největší pevná složka mateřského mléka, více informací zde. I. Název soutěže, pořadatel a organizátor soutěže  Soutěž s názvem „Soutěž o HMO Muchláčka(dále jen „Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/). 
 • Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“).  
 • Organizátor a technický správce: Blueberry.cz Apps s.r.o., se sídlem Praha 2 – Nové Město, Štěpánská 539/9, PSČ 120 00, IČ: 28535138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 148616 (dále jen „Organizátor“ nebo „Technický správce“).  
II. Termín a lokalizace Soutěže 
 • Soutěž probíhá od 4. 9. do 11. 9. 2019 do 23:59:59 hod. (dále jen „doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku se soutěžními pravidly označeného „SOUTĚŽ“ na facebookových stránkách Nestlé Baby Club v průběhu dne 4. 9. 2019 ve znění: „Milé maminky, pojďte s námi soutěžit o 10 originálních HMO Muchláčků české značky Ababu. Jak soutěžit? Vymyslete vtipnou kombinaci sousloví zkratky HMO a nasdílejte ho s námi do komentářů pod tento příspěvek. My pak vybereme 10 nejoriginálnějších počinů a odměníme vás a vaše nejmenší Muchláčkem. Soutěž začíná dnes 4. 9. a končí 11. 9. Těšíme se na vaše příspěvky! Proč zrovna HMO? Tato zkratka vychází z anglického názvu Human Milk Oligosaccharides = 3. největší pevná složka mateřského mléka. “  
 • Komentáře soutěžících nahrané dle čl. IV. těchto Pravidel po datu ukončení doby trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.  
 • Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
III. Podmínky Soutěže  
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).  
 • Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 • Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v Soutěži, tedy vložením komentáře k soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce Nestlé Baby Club (viz čl. IV. Princip soutěže níže).  
 • Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru.  
 • Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky Soutěže stanovené v těchto Pravidlech.  
IV. Princip soutěže  
 • Principem Soutěže je vložit pod soutěžní příspěvek v době konání Soutěže komentář, který bude obsahovat návrh slov začínajících na HMO (např. Haló, Mami, Obídek) 
 • Ze všech soutěžních komentářů, které budou přidány pod soutěžní příspěvek označený slovem „SOUTĚŽ“ na Facebooku Nestlé Baby Club v době trvání Soutěže (viz čl. II. těchto Pravidel), porota ve složení tří zástupců Organizátora vybere 10 komentářů, které nejpřesněji splňují Pravidla Soutěže a jejich autory odmění výhrou ve formě Muchláčka 
 • Soutěžní příspěvek nesmí: 
 1. být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;  
 2. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;  
 3. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;  
 4. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;  
 5. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;  
 6. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;  
 7. obsahovat skrytou reklamu;  
 8. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora.  
 • Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli.  
 • Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora nebo Pořadatele.  
 • Nahráním soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.  
 • Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci 
 • Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření, že Soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „To se mi líbí“) jakýmkoli nekalým či podvodným způsobem, povede k vyloučení Soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Organizátorovi a Pořadateli.  
  V. Výhry v soutěži a předání výher výhercům  
 • Výhrou v soutěži je hračka Muchláček. 
 • Celkem bude vybráno 10 výherců, z nichž každý obdrží jednoho Muchláčka. 
 • Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na facebookovém profilu Nestlé Baby Club dne 18. 9. 2019. Výherci budou osloveni formou komentáře pod soutěžním příspěvkem.  
 • Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení soutěže (tedy do 18. 9. 2019) a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu s adresou, na kterou má být výhra doručena, Pořadateli na facebookový profil https://www.facebook.com/NestleBabyClub/. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktovaný Pořadatelem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru.  
 • Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt.  
 • Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti kalendářních dnů (30) od ukončení Soutěže.  
 • Přesný datum a čas dodání výhry bude stanoven po dohodě s výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel.  
  VI. Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže  
 • Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.  
 • Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Organizátor Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit druhy výher.  
VII. Ochrana osobních údajů  
 • Vložením komentáře pod soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.  
 • Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze soukromého facebookového profilu Soutěžícího na facebookovou stránku https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.  
 • Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách Soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. 
 • Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“):  
 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné 
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů 
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování anebo že se osobní údaje zpracovávají nezákonně 
 • právo na omezení zpracování osobních údajů 
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování 
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.  
 • Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentací Organizátora.  
  VIII. Závěrečná ustanovení  
 • Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.  
 • Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.  
 • Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla.  
 • Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže, a nikoli společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na Organizátora formou zprávy na facebookové stránce Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).  
V Praze dne 3. 9. 2019