Přejít k hlavnímu obsahu

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE „Fotosoutěž  BEBA comfort“


Název soutěže, Pořadatel a Organizátor Soutěže


Soutěž s názvem „Fotosoutěž BEBA Comfort“ (dále jen „Soutěž“) bude 
probíhat prostřednictvím facebookových stránek Nestlé Baby Club 
(https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).
• Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20
Praha 4 – Modřany, IČO: 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále 
jen „Pořadatel“).
• Organizátor a Technický správce: Lion Communications s.r.o. se 
sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 
27384802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spis. zn. C 115483 (dále jen „Organizátor“ 
nebo „Technický správce“).


2. Termín a lokalizace Soutěže
Soutěž probíhá od 23. 6. do 30. 6. 2022 do 11:59:59 hod. (dále jen 
„Doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku 
se Soutěžními pravidly označeného:
☀️ SOUTĚŽ! 🎉
Léto je plné překvapivých okamžiků, kdy se hodí pomoc i té
nejpřipravenější mamince.
📸 Pošlete nám do komentáře fotky, kdy se vám hotové mlíčko 
opravdu
hodilo. ⤵️
Tři z vás odměníme ▶️těšit se můžete na 12 hotových mlíček 
BEBA
COMFORT 2 nebo 3! 🎉
👉 Hrajeme do 30. července 2022. 
Soutěžní pravidla najdete zde:
*Soutěž se nevztahuje na výrobky počáteční kojenecké výživy. 
Důležité upozornění: Kojení je pro vaše děťátko to nejlepší. Pokud již 
nemůžete kojit, vybírejte náhradní kojeneckou výživu po poradě se 
svým pediatrem. Více informací o produktech najdete na obalu nebo 
www.nestlebabyandme.cz.
• Komentáře Soutěžících dle čl. 4 těchto Pravidel po skončení Doby 
trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v 
potaz.
• Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.


3. Podmínky Soutěže
1. 1) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s 
doručovací adresou v České nebo Slovenské republice kromě osob 
dle článku 3 odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
2. 2) Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci 
Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé
Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále 
veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu 
Soutěže, jakož
i osoby k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu 
ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. 3) Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly Soutěže Soutěžící
stvrzuje odpovědí v Soutěži, tedy vložením komentáře k 
Soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce Nestlé Baby Club 
(viz čl. 4 Princip Soutěže níže).
4. 4) Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně
jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru.
5. 5) Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky 
Soutěže stanovené v těchto Pravidlech.
4. Princip Soutěže
Principem Soutěže je vložit pod Soutěžní příspěvek fotografii, kdy by se 
mu hotové mlíčko hodilo. (viz čl. 2 těchto Pravidel).
Ze všech Soutěžních komentářů, které budou přidány pod Soutěžní
příspěvek označeným slovem „SOUTĚŽ“ na facebookovém profilu Nestlé
Baby Club v Době trvání Soutěže (viz čl. 2 těchto Pravidel), vybere 
dvoučlenná odborná porota tři komentáře, které splňují Pravidla Soutěže, 
a jejich autory odmění výhrou v podobě 12 hotových mlíček BEBA 
COMFORT 2 nebo 3 (podrobněji o výhře v čl. 5).
1) Soutěžní příspěvek nesmí:
1. a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské
republiky;
2. b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu 
s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti
a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
3. c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak 
nevhodný obsah;
4. d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
5. e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět
k nemravnému jednání;
6. f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby,
zejména práva autorská nebo práva související s právem 
autorským, práva k průmyslovému vlastnictví, jako např. ochranné
známky nebo označení původu, a jiná práva k duševnímu 
vlastnictví;
7. g) obsahovat skrytou reklamu;
8. h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora.
1. 2) Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky 
tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli.
2. 3) Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídají za neúplný
nebo jinak vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost 
jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými 
komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně
Organizátora nebo Pořadatele.
3. 4) Nahráním Soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně
svůj souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním Soutěžního 
příspěvku a s uvedením jména autora.
4. 5) Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazují právo Soutěžní
příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech 
(tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo 
jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím 
skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoli 
kompenzaci.
5. 6) Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve 
snaze o porušení závazných Soutěžních podmínek těchto Pravidel 
má za následek okamžité zneplatnění aktuálního Soutěžního skóre, 
popř. vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící nesmí
podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem 
získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé
podezření, že Soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „To 
se mi líbí“) jakýmkoli nekalým či podvodným způsobem, povede
k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. 
Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Organizátorovi a 
Pořadateli.
5. Výhry v Soutěži a předání výher výhercům
Výhrou v Soutěži je 12 hotových mlíček BEBA COMFORT 2 nebo 3. Výhry 
jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.
1. 1) Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na facebookovém profilu 
Nestlé Baby Club nejpozději do 30. 6. 2022. Výherci budou osloveni 
formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem.
2. 2) Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím 
komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do pěti 
pracovních dnů po skončení Soutěže (tedy do 7. 7. 2022) a vyzve 
ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal 
soukromou zprávu s doručovací adresou, na kterou má být výhra 
doručena, Pořadateli na facebookový profil 
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/.
3. 3) Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do pěti pracovních dnů
ode dne, kdy byl kontaktován Organizátorem. Každý Soutěžící
může získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru.
4. 4) Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí na ni nárok a Organizátor 
podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu 
v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným 
marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem 
bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce 
opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi 
dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
5. 5) Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů od ukončení Soutěže.
6. 6) Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po dohodě
s výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel.
6. Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže
• Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech 
záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže,
a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. 
Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její
Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných 
případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu 
Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li 
mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla 
Soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího 
vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné
rozhodnutí
o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže.
• Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí
osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit
v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel 
Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit druhy 
výher.
7. Ochrana osobních údajů
1. 1) Vložením komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě
potvrzuje, že je starší 18 let, a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný
souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů
(zpracovávané osobní údaje soutěžících: přezdívka/jméno na 
sociální síti Facebook; zpracovávané osobní údaje výherců: jméno, 
příjmení, úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení
Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných 
platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od 
skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. 
Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, 
nebudou využívány k marketingovým účelům.
2. 2) Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých
osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně
odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné
prostřednictvím zprávy ze soukromého facebookového profilu 
Soutěžícího na facebookovou stránku 
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ nebo prostřednictvím 
elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz. 
Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru
v Soutěži.
3. 3) Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se 
stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména
a příjmení na facebookových stránkách Soutěže. Poskytnutí údajů
je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži.
4) Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
o právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat 
informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, 
jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto 
údaje případně zpřístupněny,
o právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění
neúplných údajů,
o právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, anebo 
když se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
o právo na omezení zpracování osobních údajů, 
o právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může
Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a 
strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce 
osobních údajů,
o právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti 
profilování,
o právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu 
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, 
že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušili svoje povinnosti 
vyplývající z výše uvedeného Nařízení.
5) Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn 
bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jeho jméno, příjmení
a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, 
vyhlášením vítězů soutěže a prezentací Organizátora.
8. Závěrečná ustanovení
• Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který
může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných 
materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou
považována v rámci Soutěže za jediná úplná.
• Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži
vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo 
obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je 
důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
• Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna
v elektronické podobě na Soutěžních stránkách. V případě rozporu 
mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli 
propagačním materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými 
Pravidly zveřejněnými na Soutěžních stránkách mají přednost tato 
úplná Pravidla.
• Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo 
spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. 
nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že 
poskytuje své informace Organizátorovi Soutěže, a nikoli 
společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na 
Organizátora formou zprávy na facebookové stránce Nestlé
Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).
V Praze dne 23. 6. 2022