Přejít k hlavnímu obsahu

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE  - Economy kaše jahoda malinaa“ 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE 
„Economy kaše jahoda malina“ 
   
   
1. Název soutěže, Pořadatel a Organizátor Soutěže   
Soutěž s názvem „Parents To Parents Talks 2022“  (dále jen 
„Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek 
Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/). 
• Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 
Praha 4 – Modřany, IČO: 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen 
„Pořadatel“).
  
• Organizátor a Technický správce: Lion Communications s.r.o. se 
sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 27384802, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod spis. zn. C 115483 (dále jen „Organizátor“ nebo „Technický 
správce“).   
2. Termín a lokalizace Soutěže   
Soutěž probíhá od 25. 5. do 1. 6. 2022 do 11:59:59 hod. (dále jen „Doba 
trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku se 
Soutěžními pravidly označeného:
Napište nám trik, jak uspáváte své malé snílky. 👶 👧 Vylosujeme tři z 
vás, kteří získají hračku Polyssimo a kaše Nestlé Dobrou noc (3x malina 
+ 3x jahoda). 🍓
Pravidla soutěže najdete zde: 
• Komentáře Soutěžících dle čl. 4 těchto Pravidel po skončení Doby 
trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány 
v potaz.  
• Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky. 
3. Podmínky Soutěže    
1) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let 
s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice kromě osob 
dle článku 3 odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
2) Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci
Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele 
včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby 
podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož 
i osoby k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu 
ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
    
3) Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly Soutěže Soutěžící 
stvrzuje odpovědí v Soutěži, tedy vložením komentáře k Soutěžnímu 
příspěvku na facebookové stránce Nestlé Baby Club (viz čl. 4 Princip 
Soutěže níže).
    
4) Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně 
jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru.
  
5) Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky Soutěže 
stanovené v těchto Pravidlech.    
4. Princip Soutěže    
Principem Soutěže je vložit pod Soutěžní příspěvek v Době trvání 
Soutěže komentář, kde se podělí o triky, jak uspávají svoje děti. (viz čl. 
2 těchto Pravidel).   
Ze všech Soutěžních komentářů, které budou přidány pod Soutěžní 
příspěvek označeným slovem „SOUTĚŽ“ na facebookovém profilu 
Nestlé Baby Club v Době trvání Soutěže (viz čl. 2 těchto Pravidel), 
vybere dvoučlenná odborná porota tři komentáře, které splňují Pravidla 
Soutěže, a jejich autory odmění výhrou obsahující balíček 3x kaše 
Nestlé Dobrou noc malina, 3x kaše Nestlé Dobrou noc jahoda a hru 
Polyssimo (podrobněji o výhře v čl. 5).   
1) Soutěžní příspěvek nesmí:
a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské 
republiky;    
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu 
s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti 
a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;    
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný 
obsah;    
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;    
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět 
k nemravnému jednání;    
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, 
zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, 
práva k průmyslovému vlastnictví, jako např. ochranné známky nebo 
označení původu, a jiná práva k duševnímu vlastnictví;    
g) obsahovat skrytou reklamu;    
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora.    
2) Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto 
odstavce, náleží výhradně Pořadateli.
3) Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídají za neúplný nebo 
jinak vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho 
použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými 
komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně 
Organizátora nebo Pořadatele.    
4) Nahráním Soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj 
souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním Soutěžního příspěvku 
a s uvedením jména autora.    
5) Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazují právo Soutěžní 
příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech 
(tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo 
jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím 
skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoli 
kompenzaci.
    
6) Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze 
o porušení závazných Soutěžních podmínek těchto Pravidel má za 
následek okamžité zneplatnění aktuálního Soutěžního skóre, popř. 
vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící nesmí 
podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem 
získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé 
podezření, že Soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „To 
se mi líbí“) jakýmkoli nekalým či podvodným způsobem, povede 
k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoli 
kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně 
Organizátorovi a Pořadateli.    
    
5. Výhry v Soutěži a předání výher výhercům    
Výhrou v Soutěži je balíček 3x kaše Nestlé Dobrou noc jahoda, 3x kaše 
Nestlé Dobrou noc malina a hra Polyssimo (soutěž se nevztahuje na 
výrobky počáteční kojenecké výživy).  Výhry jsou společné pro Českou a 
Slovenskou republiku.
1) Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na facebookovém profilu 
Nestlé Baby Club nejpozději do 1. 6. 2022. Výherci budou osloveni 
formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem.
    
2) Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře 
pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do pěti pracovních dnů po 
skončení Soutěže (tedy do 5. 6. 2022) a vyzve ho, aby 
prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou 
zprávu s doručovací adresou, na kterou má být výhra doručena,
Pořadateli na facebookový profil
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/. 
3) Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do pěti pracovních dnů 
ode dne, kdy byl kontaktován Organizátorem. Každý Soutěžící 
může získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru. 
4) Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí na ni nárok a Organizátor 
podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu 
v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným 
marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem 
bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce 
opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň 
sedmi dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
    
5) Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů od ukončení Soutěže.
    
6) Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po dohodě 
s výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel.    
6. Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže    
• Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve 
všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, 
a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích 
Pravidel. Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže 
měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve 
výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele 
zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat 
Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že 
Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla Soutěže. V takových 
případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, 
a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí 
o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže.
    
• Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí 
osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit 
v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. 
Pořadatel Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže 
měnit druhy výher.    
7. Ochrana osobních údajů    
1) Vložením komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě 
potvrzuje, že je starší 18 let, a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný 
souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních 
údajů (zpracovávané osobní údaje soutěžících: přezdívka/jméno 
na sociální síti Facebook; zpracovávané osobní údaje výherců: 
jméno, příjmení, úplná doručovací adresa) pro potřeby 
vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle 
příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 
2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně 
odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu 
Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.
    
2) Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých 
osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně 
odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné 
prostřednictvím zprávy ze soukromého facebookového profilu 
Soutěžícího na facebookovou stránku 
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ nebo prostřednictvím 
elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu
info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí 
nárok na výhru 
v Soutěži.    
3) Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se 
stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého 
jména 
a příjmení na facebookových stránkách Soutěže. Poskytnutí údajů 
je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži.
4) Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů: 
o právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat 
informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým 
účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu 
dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 
o právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně 
doplnění neúplných údajů,
o právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, 
anebo když se osobní údaje zpracovávají nezákonně, 
o právo na omezení zpracování osobních údajů, 
o právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může 
Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve 
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, 
anebo pro jiného správce osobních údajů, 
o právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně 
proti profilování, 
o právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na 
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel 
porušili svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení. 
5) Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je 
oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. 
zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jeho jméno, příjmení 
a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a 
reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací 
této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentací
Organizátora.
8.     Závěrečná ustanovení    
• Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který 
může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či 
jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou 
považována v rámci Soutěže za jediná úplná.
    
• Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži 
vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo 
obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je 
důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
    
• Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna 
v elektronické podobě na Soutěžních stránkách. V případě rozporu 
mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli 
propagačním materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými 
Pravidly zveřejněnými na Soutěžních stránkách mají přednost tato 
úplná Pravidla.    
• Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo 
spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. 
nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že 
poskytuje své informace Organizátorovi Soutěže, a nikoli 
společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 
V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na 
Organizátora formou zprávy na facebookové stránce Nestlé 
Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).       
    
V Praze dne 25. 5. 2022