Přejít k hlavnímu obsahu

Soutěžní pravidla o BEBA COMFORT tekutá

BEBA tekuta

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ FOTOSOUTĚŽE  
„BEBA COMFORT tekutá 2021“  

    

    

Název soutěže, Pořadatel a Organizátor Soutěže    

 

Fotosoutěž s názvem „BEBA COMFORT tekutá 2021“ (dále jen „Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).  

    

Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“).   

 

Organizátor a Technický správce: Společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Boudníkova 2514/5, PSČ 180 00, IČO: 27384802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 115483 (dále jen „Organizátor“ nebo „Technický správce“).    

  

Termín a lokalizace Soutěže    

Soutěž probíhá od 26. 7. do 30. 7. 2021 do 11:59:59 hod. (dále jen „Doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku se Soutěžními pravidly označeného: 
 
☀️ SOUTĚŽ! 🎉 

Léto je plné překvapivých okamžiků, kdy se hodí pomoc i té nejpřipravenější mamince.  

📸 Pošlete nám do komentáře fotky situace, v jaké byste nejvíce ocenili mít při ruce tekuté mlíčko BEBA COMFORT. ⤵️ 

Tři z vás odměníme ▶️ těšit se můžete na 12 hotových mlíček BEBA COMFORT 2 nebo 3! 🎉 
👉 Hrajeme do pátku 30. července 2021.  

Soutěžní pravidla najdete zde ►► 
---- 
*Soutěž se nevztahuje na výrobky počáteční kojenecké výživy.  
Důležité upozornění: Kojení je pro vaše děťátko to nejlepší. Pokud již nemůžete kojit, vybírejte náhradní kojeneckou výživu po poradě se svým pediatrem.“ (dále jen „Soutěžní příspěvek“).     

 

Fotografie Soutěžících nahrané dle čl. IV. těchto Pravidel po skončení Doby trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.   
 

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.  

     

Podmínky Soutěže     

 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). 

 

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.     

 

Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly Soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v Soutěži, tedy vložením fotografie k Soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce Nestlé Baby Club (viz čl. IV. Princip Soutěže níže).     

 

Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jednu fotografii soutěžního charakteru.   

 

Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky Soutěže stanovené v těchto Pravidlech.     

     

Princip Soutěže     

 

Principem Soutěže je vložit pod Soutěžní příspěvek v Době trvání Soutěže fotografii, která nejlépe vystihne situaci, ve které byste nejvíce ocenili mít při ruce tekuté mlíčko BEBA COMFORT (viz čl. II. těchto Pravidel).    

 

Ze všech Soutěžních fotografií, které budou přidány pod Soutěžní příspěvek označeným slovem „FOTOSOUTĚŽ“ na facebookovém profilu Nestlé Baby Club v Době trvání Soutěže (viz čl. II. těchto Pravidel), odborná porota ve složení tří zástupců Organizátora vybere 3 fotografie, které splňují Pravidla Soutěže a jejich autory odmění výhrou ve formě balení obsahující 12 tekutých mlíček BEBA COMFORT tekutá 2 nebo 3. (podrobněji o výhře v čl. V.).    

 

Soutěžní příspěvek nesmí: 

být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a Slovenské republiky;     

obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;     

obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;     

hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;     

podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;     

obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;     

obsahovat skrytou reklamu;     

jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora.     

 

Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli. 
 

Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora nebo Pořadatele.     
 

Nahráním Soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním Soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.     

 

Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci.     

 

Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných Soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního Soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící Soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření, že Soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „To se mi líbí“) jakýmkoli nekalým či podvodným způsobem, povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Organizátorovi a Pořadateli.     

     

Výhry v Soutěži a předání výher výhercům     

 

Výhrou v Soutěži je balení obsahující 12 balení tekutého mlíčka BEBA COMFORT tekutá 2 nebo 3. (Soutěž se nevztahuje na výrobky počáteční kojenecké výživy).  Výhry jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku. 

 

Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na facebookovém profilu Nestlé Baby Club nejpozději do 2. 8. 2021. Výherci budou osloveni formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem.     

 

Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení Soutěže (tedy do 6. 8. 2021) a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu s doručovací adresou a specifikaci výhry (BEBA COMFORT tekutá 2 nebo 3), na kterou má být výhra doručena Pořadateli na facebookový profil https://www.facebook.com/NestleBabyClub/.  
 

Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru.  

 

Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt.     

 

Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti kalendářních dnů (30) od ukončení Soutěže.     

 

Přesný datum a čas dodání výhry bude stanoven po dohodě s výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel.     

     

Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže     

 

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla Soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže.     

 

Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit druhy výher.     

     

Ochrana osobních údajů     

 

Vložením fotografie  pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje soutěžících: přezdívka/ jméno na sociální síti Facebook, zpracovávané osobní údaje výherců: jméno, příjmení, úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.     

 

Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze soukromého facebookového profilu Soutěžícího na facebookovou stránku:  https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu, avšak Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.     
 

Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na facebookových stránkách Soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. 

    

Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:  

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,  

právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů  

právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,  

právo na omezení zpracování osobních údajů,  

právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,  

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,  

právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.  

 

Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace Organizátora. 

 

    Závěrečná ustanovení     

 

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná. 
     

Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.     

 

Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na Soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla.     

 

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  
své informace Organizátorovi Soutěže, a nikoli společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.  
V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na Organizátora formou zprávy na facebookové stránce Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).        

     

V Praze dne 13. 7. 2021